Logotyp - Indikavi arkitekt och grafik

Planerar du att bygga nytt, bygga om eller bygga till?


Handläggningstiden för bygglov kan vara upp till tio veckor, ibland längre. För nyproduktioner och mer omfattande byggen kan det dröja ytterligare några veckor till ett tekniskt samråd, som krävs för att få ett startbesked. Det är därför viktigt att vara ute i god tid med ansökan för bygglov.


Vi kan hjälpa dig med fackmannamässiga A-ritningar för bygglovsansökan. Det innefattar:

  • Fasadritningar
  • Planritning(-ar)
  • Sektionsritning(-ar)
  • Situationsplan (Ev. utifrån en nybyggnadskarta)
  • Marksektioner


För dig som vet hur du vill ha det kan vi rita upp efter dina önskemål och eventuellt anpassa för att klara gällande tillgänglighetsregler med mera. Men om du inte riktigt vet så kan vår arkitektingenjör gestalta ett förslag utifrån dina kriterier.

BYGGLOV

Har du en tomt som du vill bebygga men du vet inte riktigt hur?


Vår arkitektingenjör kan analysera platsens förutsättningar med hänsyn till topografi, vegetation, klimatfaktorer, solljus, utsikt, stads- och landskapsbild med mera.


Analysen sammanställs i ett program tillsammans med ett konceptförslag. Det innefattar i grova drag ett förslag hur tomten och byggnaden kan utformas. Exempelvis placering, byggnadshöjd, taklutning, uteplats, fönstersättning, eventuella insynsskydd eller staket, materialval med mera

.

Programmet blir ett matnyttigt underlag för ditt val av hus. Utifrån det kan du själv skissa på ett hus eller välja ett lämpligt kataloghus. Men du kan också välja att vår arkitektingenjör gestaltar ett hus åt dig, utifrån dina behov och kriterier.

BYGGNADSPROGAM

För att få en känsla av hur byggnaden eller bebyggelsen kommer att upplevas kan vi skapa en nerskalad fysisk modell av den. Det kan framför allt vara fördelaktigt som presentations- eller beslutsunderlag vid större projekt men det kan likväl användas vid mindre byggnader.

MODELLBYGGE

Äger du en bit mark och funderar på att stycka av några fastigheter för försäljning?


Om marken ligger inom detaljplanerat område kan det krävas en ändring av detaljplanen för att möjliggöra en avstyckning. Om det inte finns någon detaljplan sedan tidigare kan det krävas att man planlägger området för att du ska kunna stycka av tomter och säkerställa att de går att bebygga.

Vill du ändra eller upprätta en detaljplan ska du ansöka om plantillstånd hos kommunen.


Vi kan hjälpa dig genom hela processen, från en ansökan om plantillstånd och upprättande av ett förslag till detaljplan, till att bistå dig vid kontakt med kommunenvid under handläggning av planen.

DETALJPLANERING

NYBYGGNATION ELLER FASTIGHETSUTVECKLING?